Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Promocja "Canon MegaTank – Zwrot gotówki"

Regulamin akcji promocyjnej „CashBack”

Regulamin akcji promocyjnej „Canon MegaTank – Zwrot gotówki”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcjapromocyjna pod nazwą „Canon – Zwrot gotówki” (dalej: „Promocja”).Organizatorem Promocji jest Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,: ul. Gottlieba Daimlera
2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607, o kapitale zakładowym w wysokości 14 907 500 złotych (dalej: „Canon Polska” lub „Organizator”).
2. Celem Promocji jest promowanie wybranych produktów wprowadzonych do sprzedaży na rynku polskim przez Canon Polska.
3. Do udziału w Promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie od 10 lutego 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r. (dalej: „Okres Promocji”).
4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie zwrot części ceny nabycia produktów objętych Promocją, w postaci kwoty pieniężnej (zwrotu gotówki) od Organizatora (dalej: Rabat Promocyjny), za nabycie objętych Promocją produktów marki Canon, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Canon w tym samym czasie.
§ 2. Produkty Promocyjne
1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Canon (dalej: „Produkt
Promocyjny/Produkty Promocyjne”), a mianowicie:
1.1 Drukarka Pixma G2420
1.2 Drukarka Pixma G2460
1.3 Drukarka Pixma G3420
1.4 Drukarka Pixma G3460
1.5 Drukarka Pixma G5040
1.6 Drukarka Pixma G6040
1.7 Drukarka Pixma G540
1.8 Drukarka Pixma G640
1.9 Drukarka Maxify GX5040
1.10 Drukarka Maxify GX6040
1.11 Drukarka Maxify GX7040
2. Promocją objęte są jedynie produkty zakupione w wybranych sieciach sprzedaży. Aktualna lista partnerów znajduje się na stronie promocji www.canon.pl/promocja-megatank.
Lista partnerów ulega zmianie w przypadku dopisania do listy partnerów lub usunięcia z niej danego partnera przez Organizatora albo zmiany nazwy partnera wpisanego na liście. W przypadku dopisania danego partnera do listy w czasie trwania Promocji, Rabat Promocyjny z tytułu nabycia Produktu
Promocyjnego przysługuje od daty umieszczenia danego partnera na liście. W przypadku usunięcia danego partnera z listy przez Organizatora w czasie trwania Promocji, Rabat Promocyjny jest należny uczestnikowi, w rozumieniu § 3, jeżeli zakup Produktu Promocyjnego nastąpił kiedy partner był wpisany na listę i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 4, w tym, m.in., § 4 ust. 5. O usunięciu danego partnera z listy Organizator poinformuje na stronie Promocji z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach
sprzedaży na odległość prowadzonej przez przedsiębiorców posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w sklepach internetowych). Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte
Produkty Promocyjne pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
4. Organizator informuje, że Promocja obejmuje produkty marki Canon, które zostały wprowadzone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Canon Polska lub autoryzowanych dystrybutorów Canon Polska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 2 i 3 Regulaminu.
5. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte Promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów (białe pudełka) oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji maksymalnie dwa razy, zgłaszając nabycie maksymalnie 2 sztuk dowolnych Produktów Promocyjnych objętych jednym paragonem lub
dwoma paragonami z dwóch różnych dat i punktów sprzedaży, oraz uzyskać w całym Okresie Promocji Rabat Promocyjny za te dwa Produkty Promocyjne.
§ 3. Uczestnictwo w Promocji
1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:
1.1. każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie
Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; albo
1.2. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji nabył Produkt Promocyjny.
2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
2.1. zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) w Okresie Promocji, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: „Dowód Zakupu”),
2.2. wycięcie oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), pochodzącego (pochodzących) z opakowania zakupionego
Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) i przesłanie skanu lub zdjęcia (w kolorze) wyciętego kodu/kodów poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.canon.pl/promocja megatank.
2.3. dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z postanowieniami §4.
3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
4. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.
5. Uczestnictwo w Promocji wymaga podania danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 2.1. oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji Promocji. Podanie
danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.
§ 4. Zgłoszenie udziału w Promocji
1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy, udostępniony online w serwisie internetowym Promocji, pod adresem www.canon.pl/promocja-megatank (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”).
2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga:
2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu komórkowego);
2.2. wskazania rodzaju Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) przez Uczestnika w Okresie Promocji oraz wskazanie nazwy sklepu, w którym nabyto Produkt Promocyjny (Produkty Promocyjne);
2.3. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych).
2.4. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii (w kolorze) oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów
Promocyjnych) wyciętego z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych).
Na przesłanym skanie kodu kreskowego powinno być widoczne, że kod został wycięty z opakowania, a opakowanie zostało uszkodzone. Nie jest wystarczające do przyjęcia zgłoszenia przesłanie skanu samych etykiet z kodami odklejonych z pudełka lub zdjęcia kodu kreskowego na pudełku.
3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, o ile jest ono udokumentowane jednym Dowodem Zakupu.
4. Nie jest możliwe wskazanie w jednym Formularzu Zgłoszeniowym nabycia Produktów Promocyjnych, które udokumentowane jest więcej niż jednym Dokumentem Zakupu.
Oznacza to, że Produkty Promocyjne nabyte w ramach odrębnych transakcji należy zgłaszać wypełniając osobny Formularz Zgłoszeniowy dla każdego Dowodu Zakupu.
5. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie 10 lutego 2023 r. do 16 maja 2023 r. do godziny 00:00.
6. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Promocji.
7. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania Rabatu Promocyjnego.
8. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko zgłoszenie dokonane jako pierwsze.
9. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Promocji, jest Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607. Podane Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) czyli w oparciu o wyrażoną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty Rabatu Promocyjnego, wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrażona została zgoda będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność danych przed ich cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.
10. Administrator danych osobowych powierzy, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej w oparciu o art. 28 RODO, przetwarzanie
danych osobowych uczestników Promocji agencji Benamic Unlimited Company, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, wyłącznie w związku z Promocją i w celu prawidłowego jej przeprowadzenia. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu,
a Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi wypłacenia Rabatu Promocyjnego.
12. Canon Polska nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
13. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę trzecią.
§ 5. Rabat promocyjny
1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje zwrot części ceny nabycia Produktu Promocyjnego w postaci kwoty pieniężnej (dalej: „Rabat Promocyjny”).
2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od rodzaju nabytego Produktu Promocyjnego. I tak, Organizator lub upoważniony przez niego podmiot przyznaje za nabycie:
2.1. Drukarka Pixma G2420 – 150 (sto pięćdziesiąt) złotych
2.2. Drukarka Pixma G2460 – 100 (sto złotych) złotych
2.3. Drukarka Pixma G3420 – 100 (sto) złotych
2.4. Drukarka Pixma G3460 – 100 (sto) złotych
2.5. Drukarka Pixma G5040 - 100 (sto) złotych
2.6. Drukarka Pixma G6040 – 100 (sto) złotych
2.7. Drukarka Pixma G540 - 200 (dwieście) złotych
2.8. Drukarka Pixma G640 – 200 (dwieście) złotych
2.9. Drukarka Maxify GX5040 – 100 (sto ) złotych
2.10. Drukarka Maxify GX6040 – 200 (dwieście) złotych
2.11. Drukarka Maxify GX7040 – 300 (trzysta) złotych
3. Jeden Uczestnik może otrzymać Rabaty Promocyjne wielokrotnie w ramach Promocji z zastrzeżeniem §2 ust. 6.
4. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od
pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika. Weryfikacja zgłoszenia odbywa się w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia rejestracji w promocji.
5. Rabaty Promocyjne wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia odbywa się w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia rejestracji w promocji.
6. Rabaty Promocyjne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
7. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży danego Produktu Promocyjnego.
§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Canon Polska: http://www.canon.pl/Support/Consumer_Products/contact_support/Index.aspx;
2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 16.06.2023r.
3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Canon Polska oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem www.canon.pl/promocja-megatank.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2023r.
Regulamin akcji promocyjnej „CashBack”

Regulamin akcji promocyjnej „Canon MegaTank – Zwrot gotówki”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcjapromocyjna pod nazwą „Canon – Zwrot gotówki” (dalej: „Promocja”).Organizatorem Promocji jest Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,: ul. Gottlieba Daimlera
2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607, o kapitale zakładowym w wysokości 14 907 500 złotych (dalej: „Canon Polska” lub „Organizator”).
2. Celem Promocji jest promowanie wybranych produktów wprowadzonych do sprzedaży na rynku polskim przez Canon Polska.
3. Do udziału w Promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie od 10 lutego 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r. (dalej: „Okres Promocji”).
4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie zwrot części ceny nabycia produktów objętych Promocją, w postaci kwoty pieniężnej (zwrotu gotówki) od Organizatora (dalej: Rabat Promocyjny), za nabycie objętych Promocją produktów marki Canon, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Canon w tym samym czasie.
§ 2. Produkty Promocyjne
1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Canon (dalej: „Produkt
Promocyjny/Produkty Promocyjne”), a mianowicie:
1.1 Drukarka Pixma G2420
1.2 Drukarka Pixma G2460
1.3 Drukarka Pixma G3420
1.4 Drukarka Pixma G3460
1.5 Drukarka Pixma G5040
1.6 Drukarka Pixma G6040
1.7 Drukarka Pixma G540
1.8 Drukarka Pixma G640
1.9 Drukarka Maxify GX5040
1.10 Drukarka Maxify GX6040
1.11 Drukarka Maxify GX7040
2. Promocją objęte są jedynie produkty zakupione w wybranych sieciach sprzedaży. Aktualna lista partnerów znajduje się na stronie promocji www.canon.pl/promocja-megatank.
Lista partnerów ulega zmianie w przypadku dopisania do listy partnerów lub usunięcia z niej danego partnera przez Organizatora albo zmiany nazwy partnera wpisanego na liście. W przypadku dopisania danego partnera do listy w czasie trwania Promocji, Rabat Promocyjny z tytułu nabycia Produktu
Promocyjnego przysługuje od daty umieszczenia danego partnera na liście. W przypadku usunięcia danego partnera z listy przez Organizatora w czasie trwania Promocji, Rabat Promocyjny jest należny uczestnikowi, w rozumieniu § 3, jeżeli zakup Produktu Promocyjnego nastąpił kiedy partner był wpisany na listę i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 4, w tym, m.in., § 4 ust. 5. O usunięciu danego partnera z listy Organizator poinformuje na stronie Promocji z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach
sprzedaży na odległość prowadzonej przez przedsiębiorców posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w sklepach internetowych). Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte
Produkty Promocyjne pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
4. Organizator informuje, że Promocja obejmuje produkty marki Canon, które zostały wprowadzone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Canon Polska lub autoryzowanych dystrybutorów Canon Polska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 2 i 3 Regulaminu.
5. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte Promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów (białe pudełka) oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji maksymalnie dwa razy, zgłaszając nabycie maksymalnie 2 sztuk dowolnych Produktów Promocyjnych objętych jednym paragonem lub
dwoma paragonami z dwóch różnych dat i punktów sprzedaży, oraz uzyskać w całym Okresie Promocji Rabat Promocyjny za te dwa Produkty Promocyjne.
§ 3. Uczestnictwo w Promocji
1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:
1.1. każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie
Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; albo
1.2. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji nabył Produkt Promocyjny.
2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
2.1. zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) w Okresie Promocji, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: „Dowód Zakupu”),
2.2. wycięcie oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), pochodzącego (pochodzących) z opakowania zakupionego
Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) i przesłanie skanu lub zdjęcia (w kolorze) wyciętego kodu/kodów poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.canon.pl/promocja megatank.
2.3. dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z postanowieniami §4.
3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
4. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.
5. Uczestnictwo w Promocji wymaga podania danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 2.1. oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji Promocji. Podanie
danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.
§ 4. Zgłoszenie udziału w Promocji
1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy, udostępniony online w serwisie internetowym Promocji, pod adresem www.canon.pl/promocja-megatank (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”).
2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga:
2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu komórkowego);
2.2. wskazania rodzaju Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) przez Uczestnika w Okresie Promocji oraz wskazanie nazwy sklepu, w którym nabyto Produkt Promocyjny (Produkty Promocyjne);
2.3. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych).
2.4. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii (w kolorze) oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów
Promocyjnych) wyciętego z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych).
Na przesłanym skanie kodu kreskowego powinno być widoczne, że kod został wycięty z opakowania, a opakowanie zostało uszkodzone. Nie jest wystarczające do przyjęcia zgłoszenia przesłanie skanu samych etykiet z kodami odklejonych z pudełka lub zdjęcia kodu kreskowego na pudełku.
3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, o ile jest ono udokumentowane jednym Dowodem Zakupu.
4. Nie jest możliwe wskazanie w jednym Formularzu Zgłoszeniowym nabycia Produktów Promocyjnych, które udokumentowane jest więcej niż jednym Dokumentem Zakupu.
Oznacza to, że Produkty Promocyjne nabyte w ramach odrębnych transakcji należy zgłaszać wypełniając osobny Formularz Zgłoszeniowy dla każdego Dowodu Zakupu.
5. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie 10 lutego 2023 r. do 16 maja 2023 r. do godziny 00:00.
6. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Promocji.
7. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania Rabatu Promocyjnego.
8. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko zgłoszenie dokonane jako pierwsze.
9. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Promocji, jest Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607. Podane Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) czyli w oparciu o wyrażoną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty Rabatu Promocyjnego, wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrażona została zgoda będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność danych przed ich cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.
10. Administrator danych osobowych powierzy, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej w oparciu o art. 28 RODO, przetwarzanie
danych osobowych uczestników Promocji agencji Benamic Unlimited Company, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, wyłącznie w związku z Promocją i w celu prawidłowego jej przeprowadzenia. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu,
a Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi wypłacenia Rabatu Promocyjnego.
12. Canon Polska nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
13. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę trzecią.
§ 5. Rabat promocyjny
1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje zwrot części ceny nabycia Produktu Promocyjnego w postaci kwoty pieniężnej (dalej: „Rabat Promocyjny”).
2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od rodzaju nabytego Produktu Promocyjnego. I tak, Organizator lub upoważniony przez niego podmiot przyznaje za nabycie:
2.1. Drukarka Pixma G2420 – 150 (sto pięćdziesiąt) złotych
2.2. Drukarka Pixma G2460 – 100 (sto złotych) złotych
2.3. Drukarka Pixma G3420 – 100 (sto) złotych
2.4. Drukarka Pixma G3460 – 100 (sto) złotych
2.5. Drukarka Pixma G5040 - 100 (sto) złotych
2.6. Drukarka Pixma G6040 – 100 (sto) złotych
2.7. Drukarka Pixma G540 - 200 (dwieście) złotych
2.8. Drukarka Pixma G640 – 200 (dwieście) złotych
2.9. Drukarka Maxify GX5040 – 100 (sto ) złotych
2.10. Drukarka Maxify GX6040 – 200 (dwieście) złotych
2.11. Drukarka Maxify GX7040 – 300 (trzysta) złotych
3. Jeden Uczestnik może otrzymać Rabaty Promocyjne wielokrotnie w ramach Promocji z zastrzeżeniem §2 ust. 6.
4. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od
pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika. Weryfikacja zgłoszenia odbywa się w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia rejestracji w promocji.
5. Rabaty Promocyjne wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia odbywa się w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia rejestracji w promocji.
6. Rabaty Promocyjne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
7. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży danego Produktu Promocyjnego.
§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Canon Polska: http://www.canon.pl/Support/Consumer_Products/contact_support/Index.aspx;
2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 16.06.2023r.
3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Canon Polska oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem www.canon.pl/promocja-megatank.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2023r.
Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 172 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-18
Miła rozmowa przy zamówieniu,, szybkie zamówienie i szybka dostawa. Brawo!!!
2024-06-15
Wszystko wzorowo!
pixel